Bovenste rij: Margreet Wieske, Renée de Vries,     Middelste rij: Lotte Zanting, Femke Bosscher,    Onderste rij: Jelke Take, Jasper Weinans.

Het Bachur bestuur 2017-2018 bestaat uit (3e helft):

Jasper Weinans (voorzitter)

Femke Bosscher (secretaris)

Margreet Wieske (penningmeester)

Jelke Take (commissaris externe betrekkingen)

Renée de Vries (commissaris interne betrekkingen)

Lotte Zanting (PR)
Van links naar rechts: Jasper Weinans, Lotte Zanting, Riemke Scharff, Magreet Wieske, Martin van Kammen, Jelke Take (foto: Sterre Hurkens).
Het Bachur bestuur 2017-2018 bestaat uit (1e helft):

 

Riemke Scharff (voorzitter)

Jasper Weinans (secretaris)

Margreet Wieske (penningmeester)

Jelke Take (commissaris externe betrekkingen)

Martin van Kammen (commissaris interne betrekkingen)

Lotte Zanting (PR)

 Van links naar rechts: Femke Bosscher, Jelke Take, Jasper Weinans, Martin van Kammen, Margreet Wieske, Lotte Zanting

Het Bachur bestuur 2017-2018 bestaat uit (2e helft):

Jasper Weinans (voorzitter)

Femke Bosscher (secretaris)

Margreet Wieske (penningmeester)

Jelke Take (commissaris externe betrekkingen)

Martin van Kammen (commissaris interne betrekkingen)

Lotte Zanting (PR)

 

 

 

Jasper Weinans

 

Margreet Wieske

Jelke Take

 

Lotte Zanting

Martin van Kammen

Femke Bosscher