VASTLEGGEN STATUTEN VERENIGING 

IN EEN NOTARIËLE AKTE 

82834/RG 

Heden, achtentwintig januari tweeduizend dertien, verschenen  voor mij, mr. Marcel de Jong, notaris, gevestigd en  kantoorhoudende te Groningen: 

1. de heer Josha Maximillian VAN DER VELDEN, wonende te  9712 VH Groningen, Noorderhaven 37a, geboren te ’s Gravenhage op tien juli negentienhonderd tweeënnegentig,  ongehuwd en niet geregistreerd partner, zich legitimerende  met een paspoort, nummer: NRD9CD5D1, geldig tot  drieëntwintig maart tweeduizend zestien; 

2. mevrouw Filmo VERHAGEN, wonende te 9718 TG Groningen,  Hoendiep 1021, geboren te Amersfoort op vijfentwintig juli  negentienhonderd eenennegentig, ongehuwd en niet  geregistreerd partner, zich legitimerende met een paspoort,  nummer: NUL3BPB66, geldig tot vijftien juli tweeduizend  dertien; 

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de  (informele) vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid:  STUDIEVERENIGING BACHUR, gevestigd te Groningen,  kantoorhoudende te 9712 ER Groningen, Poststraat 6,  ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van  Koophandel (beheer Noord-Nederland) onder nummer 55462944,  en derhalve de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende; genoemde vereniging hierna ook te noemen: “de vereniging”. De comparanten verklaarden: 

INLEIDING 

de vereniging is opgericht in negentienhonderd vierennegentig.  De statuten zijn nog niet opgenomen in een notariële akte. Bij  besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging van  vijfentwintig januari tweeduizend dertien is besloten de statuten  van de vereniging te doen opnemen in een notariële akte. Een  kopie van de notulen van die vergadering wordt aan deze akte  gehecht. De statuten luiden zoals hierna omschreven. STATUTEN 

Naam en zetel 

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: STUDIEVERENIGING  BACHUR

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen. Doel 

Artikel 2 

1. Het doel van de vereniging is:

a. het (doen) bevorderen van de samenhang en de  onderlinge contacten van en tussen de studenten van de  faculteit Letteren opleiding Archeologie in Groningen. 

b. het (doen) ondersteunen van de leden bij de studie en  studie-activiteiten. 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het organiseren van (periodieke) activiteiten, een en  ander in de meeste ruime zin; 

b. het aanbieden van studiebegeleiding. 

Duur 

Artikel 3 

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Het boekjaar van de vereniging is het verenigingsjaar. Lidmaatschap 

Artikel 4 

1. De vereniging kent leden en ereleden. 

2. Leden zijn studenten en/of alumni ingeschreven aan de  faculteit Letteren opleiding Archeologie die zich schriftelijk als  lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als  lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur  afgegeven verklaring. 

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene  ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 

3. Zij die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor  de vereniging kunnen, op voordracht van het bestuur of van  tenminste vijf leden, door de algemene ledenvergadering, met  ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, worden benoemd tot erelid. 

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden  overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. 5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en emailadressen van alle leden, ereleden en donateurs zijn  opgenomen. 

Artikel 5 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door de dood van het lid; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging door de vereniging; 

d. door ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts  geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt  schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een  opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt  het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende  boekjaar. 

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden  het lidmaatschap te laten voortduren; 

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten  van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn  verzwaard, aan een lid bekend is geworden of  

medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de  geldelijke rechten en verplichtingen; 

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is  meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een  andere rechtsvorm of tot fusie. 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan  tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur  worden gedaan: 

– wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn  aangemaand op een november niet volledig aan zijn  geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het  lopende boekjaar heeft voldaan; 

– wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de  vereisten die op dat moment door de statuten voor het  lidmaatschap worden gesteld. 

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt  het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende  boekjaar. 

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het  lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van  de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te  laten voortduren. 

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de  redenen. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden  uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,  reglementen of besluiten van de vereniging handelt of  wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk  van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen.  Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de  ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de  algemene ledenvergadering. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het  lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht. 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar  eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het  lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 

Donateurs 

Artikel 6

1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn  toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door  schriftelijke opzegging te beëindigen. 

2. Een donateur is verplicht jaarlijks aan de vereniging een  geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang  door de donateur zelf wordt vastgesteld. 

3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene  ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen  stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren. Contributies 

Artikel 7 

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van  de contributie wordt vastgesteld door de algemene  ledenvergadering. 

Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van  contributie. 

Bestuur 

Artikel 8 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen,  die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een  penningmeester aanwijzen. 

2. De bestuursleden worden op voordracht van het bestuur door  de algemene ledenvergadering benoemd uit de meerderjarige leden van de vereniging. 

De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden  vast. 

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen  door de algemene ledenvergadering worden geschorst en  ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot  schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde  van de uitgebrachte stemmen. 

4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering  niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten.  Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld  zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en  kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van  maximaal vijf jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan  de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene  ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een  door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het  rooster aftredend bestuurslid is niet herbenoembaar. 

6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde  minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het  bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene  ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de  vacature(s) aan de orde komt.

7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is  het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk  van toepassing. 

Artikel 9 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de  algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het  aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding  of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van  overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of  hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde  sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van  een ander verbindt. 

Artikel 10 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de  voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester,  dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. Algemene ledenvergaderingen 

Artikel 11 

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de  gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd. Artikel 12 

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden  die niet geschorst zijn, de donateurs, de ereleden, alsmede  degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene  ledenvergadering zijn uitgenodigd. 

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het  besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd  daarover dan het woord te voeren. 

2. Met uitzondering van een geschorst lid en een minderjarig lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering.  Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde  schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn  stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee  personen als gevolmachtigde optreden. 

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook  al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met  voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een  besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook  schriftelijk tot stand komen. 

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de  algemene ledenvergadering worden gehouden. 

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten  geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden  genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte  stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel  verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, 

dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee  personen door niemand een volstrekte meerderheid is  verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het  grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na  

tussenstemming. 

Artikel 13 

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de  voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste  aanwezige bestuurslid. 

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de  vergadering zelf in haar leiding. 

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering  uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is  beslissend. 

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,  voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd  voorstel. 

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel  van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een  nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de  vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet  hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde  aanwezige dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van  de oorspronkelijke stemming. 

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden  notulen gehouden door de secretaris of door een door de  voorzitter aangewezen persoon. 

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende  algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan  door de voorzitter en de secretaris van die vergadering  ondertekend. 

Artikel 14 

1. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met  éénendertig augustus van elk jaar. 

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering  gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het  boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de  algemene ledenvergadering. In deze algemene  

ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over  de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde  beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met  een toelichting ter goedkeuring aan de algemene  

ledenvergadering over. 

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden;  ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan  wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.  Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van 

de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen  nakomen. 

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het  vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd  een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in  artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt  de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van  ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen  uitmaken. 

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van  haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te  verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen  en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te  geven. 

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde  stukken. 

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie  bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op  kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.  De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering  verslag van haar bevindingen uit. 

Artikel 15 

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur  bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of  daartoe op grond van de wet verplicht is. 

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte  van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het  bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden  binnen vier weken na indiening van het verzoek. 

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg  wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de  

bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op  de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een  advertentie in een veel gelezen dagblad. De verzoekers  kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de  leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering  geschiedt door schriftelijk mededeling aan de  

stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven  dagen. 

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen  vermeld. 

Statutenwijziging 

Artikel 16 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een  besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is  opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de  statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter  behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben  gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de  vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de  voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een  daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot  na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd  gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene  ledenvergadering slechts worden besloten met een  meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal  uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste  één/zesde van de leden aanwezig is. 

Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen  vier weken na laatstbedoelde vergadering een tweede  algemene ledenvergadering bijeengeroepen conform hetgeen  is bepaald in de leden 1 en 2 van het onderhavige artikel.  Alsdan kan tot wijziging van de statuten door de algemene  ledenvergadering worden besloten met een meerderheid van  ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan  een notariële akte is opgemaakt. 

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van  statutenwijziging te doen verlijden. 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien  in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden  aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot  statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van  de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende  tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer  te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel  gehouden register. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 17 

1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van  overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene  ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging, met dien  verstande dat door de algemene ledenvergadering slechts tot  ontbinding kan worden besloten met een meerderheid van ten  minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in  een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden  aanwezig is. 

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid  bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en  wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de  vereniging. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover  dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de  vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel  mogelijk van kracht. 

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan,  moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in  liquidatie”. 

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de  vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging  moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van  de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars  als zodanig is aangewezen. 

Reglementen 

Artikel 18 

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen  vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld  waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn  met de wet of met deze statuten. 

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een  reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van  overeenkomstige toepassing. 

Slotbepaling 

Artikel 19 

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle  bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere  organen zijn opgedragen. 

Slot akte 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE is verleden te Groningen op de datum, in het  hoofd dezer akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de  comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van  deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing  daarvan geen prijs te stellen. 

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door  de comparanten en mij, notaris, ondertekend.